27 Μαρ 2018

Εγκύκλιος Πάσχα Σεβασμιωτάτου Θηβών & Λεβαδείας Γεωργίου


Αριθμ. Πρωτ. 223               ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2018

Πρός τούς εύσεβεϊς Χριστιανούς τής καθ" ήμάς ΄Ιέράς Μητροπόλεως 

 Άγαπητοί μου  άδελφοί,

  Ζούμε σ' ένα κόσμο καί μιά κοινωνία δέσμια των πέντε αίσθήσεων καί τής ψυχρής άνθρώπινης λογικής. Φαίνεται ότι ή μοναδική πραγματικότητα πού άπασχολεϊ καί ένδιαφέρει τήν συντριπτική πλειοψηφία τών άνθρώπων εΐναι ή οίκονομία καί γενικά οί ύλικοί παράγοντες τής ζωής. 
 Στό κέντρο όλων τών άλυτων προβλημάτων, τών βασανιστικών Θλίψεων καί τυραννικών έλλείψεων, σαν τραγικό πεπρωµένο όλης τής άνθρωπότητας, όρθώνεται άπειλητικός ό «έσχατος έχθρός» του άνθρώπου ή άφευκτη συγκεφαλαίωση δλων τών έπί μέρους πόνων καί θλίψεων: ό θάνατος. 
 Κάθε άνθρώπινη άμαρτία, κάθε πάθος καί κακία συνιστά μιά έκ μέρους τσυ άνθρώπου παραχώρηση καί συμμετοχή στό κράτος τού θανάτου. 
 Μέσα σέ μιά τέτοια κατάσταση ή Άγία μας Έκκλησία άναλαμβάνει σέ πεϊσμα τών δήθεν άντικειμενικών δεδομένων νά κηρύξει μέ παρρησία τό χαροποιό μήνυμα, τόν έλπιδοφόρο λόγο τής πραγματικής, καί δχι άπλά συμβολικής, άναστάσεως τσυ Κυρίου ήμών ,Ιησού Χριστού. 
 Τό μέγιστο θαύμα πού εΐχαν προαναγγείλει οί Θεόπνευστοι καί πνευματοκίνητοι προφήτες τής Παλαιάς Οίκονομίας έκπληρώθηκέ. Ό λευκοφόρος άγγελος έµπροσθεν τσυ κενού μνηµείου χαρμόσυνα διακηρύσσει πρός κάθε κατεύθυνση δτι: «Ήγέρθη, ούκ έστω ωδε». 
  Ο Χριστός άνέστη καί ό φαινομενικά μέχρις έκείνης τής ώρας λογιζόμενος ώς άήττητος θάνατος, ήδη νικάται κατά κράτος. «Πού σου θάνατε τό κέντρον; Πού σου Αδη τό νίκος, Άνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι» άναφωνεϊ άπό τά βάθη των αίώνων ό ϊερός Χρυσόστομος. 
 Σέ τέσσερις μόνον λέξεις συνοψίζονται τέλεια καί πληρέστατα τά τέσσερα Εύαγγέλια του ίερού κανόνος της Καινής Διαθήκης: Χριστός Άνέστη! Άληθως Άνέστη! 
 Σέ κάθε µιά άπό τις έλπιδοφόρες αυτές λέξεις φανέρώνεται άπό ένα Εύαγγέλιο καί στά τέσσερα Εύαγγέλια εύρίσκεται τό νόημα δλων τών κόσμων του Θεού όρατών καί άοράτων. 
 Καί όταν χείλη πιστών ανθρώπων απευθύνουν αυτές τίς ήµέρες, άντί άλλου τόν πασχαλινό αύτό χαιρετισμό, πού είναι συνάμα και ή ώραιότερη εύχή: «Χριστός Άνέστη!» τότε ή έλπίδα τής λύτρωσης άπό τό δυνάστη θάνατο καί τόν τύραννο διάβολο σείει δλες τίς καρδιές πού άπαντούν μέ πιστή βεβαιότητα καί πνευματική άγαλλίαση: «Άληθώς άνέστη!» καί τό πασχάλιο Θαύμα γίνεται βίωμα πανανθρώπινο.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεϊ ή περίπτωση τού όσίου Σεραφείμ του Σάρωφ, ό όποϊος συναντώντας κάθε άνθρωπο τού άπηύθυνε τό άκατάλυτο μήνυμα «Χριστός άνέστη χαρά μου!» καθιστώντας τον καθημερινά μέτοχο τής χαράς καί τής έλπίδας πού άνέτειλε άπό το κενό μνημεϊο.        Καί άν άκόμη δλος ό κόσμος τό άρνηθεϊ, «οί λίθοι κεκράξονται» δτι «άνέστη ό Κύριος δντως».   Άξίζει νά ύπενθυμίσουμε δτι πρόσφατα γίναμε άποδέκτες συγκλονιστικών μηνυμάτων καί σπουδαίων βιωμάτων άπό τήν έπιστημονική όμάδα του Πολυτεχνείου Άθηνών πού άναστήλωσε τό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα από τίς δικές τους διαπιστώσεις καί συγκινητικές όμολογίες ένισχύεται άκόμη περισσότερο ή βεβαιότητα γιά τήν πραγματική άνάσταση του Θεανθρώπου.           Μαρτυρούν πρωτίστως τά άψυχα: τό κενό μνημεϊο καί τά έντάφια σπάργανα, ό τάφος τσυ Χριστού πού βρέθηκε άπροσδόκητα άνοικτός μέ τόν όγκόλιθο πού τόν σφράγιζε νά έχει άποκυλισθεϊ καί τό ένταφιασμένο σώμα νά λείπει. 
  Αύτή ή Θαυμαστή πραγματικότητα έπεισε τίς τολμηρές µυροφόρες γυναίκες, οί όποϊες μεταβλήθηκαν σέ άποστόλους τών άποστόλων καί εύαγγελίστριες τών εύαγγελιστών. 
    Αύτή ή μαρτυρία καί όμολογία καθώς καί οί μετέπειτα έμφανίσεις του Άναστάντος Ιησού στούς φοβισμένους μαθητές, έπεισε καί αύτούς γιά τή μεγάλη άλήθεια. 
   Τόν ειδαν μέ τά μάτια τους, Τόν άγγιξαν μέ τά χέρια τους, Του μίλησαν καί άκουσαν τήν γνώριμη γλυκιά φωνή Του, καμμιά δύναμη δέν στάθηκε ικανή νά καταπνίξει τή φωνή τών άγίων Άποστόλων, πού εΐδαν καί άκουσαν τόν Άναστημένο Διδάσκαλο καί διασκορπίσΘηκαν στή συνέχεια στά πέρατα τής Οίκουµένης, κομίζοντας στούς άνθρώπους τό μήνυμα τής Άλήθειάς Του καί θεμελιώνοντας μέ τήν χάρη τοδ Άγίου Πνεύματος τήν Έκκλησία Του. 
  Αύτός ό άναστάσιμος λόγος, λύγος πίστεως καί έλπίδος, τό ύπέροχο κήρυγμα τών Άποστόλων, Προφητών, μαρτύρων, όμολογητών, πατέρων καί δλων τών άγίων, μεταλαμπαδεύεται ώς άνέσπερο πασχάλιο φώς σέ μάς άπόψε καί πάντοτε καί φωτίζει καί καθοδηγεϊ μέσα στίς τόσες άντιξοότητες καί τίς άρνητικές παραμέτρους τής ζωής τήν πορεία καί τήν έλπίδα μας. 
   Άς πορευόμαστε, λοιπόν, άγαπητοί μου άδελφοί καί τέκνα έν Κυρίφ «έν καινότητι ζωής» (Ρωμ. ς'734) μέ βεβαία τήν έλπίδα τής κοινής άναστάσεως.