13 Ιαν 2019

Μήνυμα Ιεράς Συνόδου για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών


Ἀγαπητοί μας μαθητές καί μαθἠτριες, 
Κάθε χρόνο τήν 30" Ἰανουαρίου, ἑορτὰζουμε μέ λαμπρότητα τήν ἑορτή τῶν «Τριῶν μεγίστων φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος». Τιμοῦμε Βασίλειο τόν Μέγα, Γρηγόριο τὀν Θεολόγο καί Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τὰ χρυσᾶ αὐτά στόματα τοῦ ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ λόγου, τὰ ὁποῖα, ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιό τους, κατάρδευσαν, δηλαδή πότισαν͵ ὅλη τὴν Οικουμἑνη μὲ διδάγματα Θεογνωσίας. 
Ἐζησαν τόν 4o αἰῶνα καί βοήθησαν στήν ἀποδοχή καί κατανόηση τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Εἰχαν καί οἱ τρεῖς μεγάλη μόρφωση, ὄχι μόνο θεολογικῆ, ἀλλά καί βασισμένη στά ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα. Πίστευαν ὅτι ὁ Χριστιανός ἔχει πολλὰ νὰ ὠφεληθεῖ ἀπό τή μελέτη τῶν κλασικῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ἀρκεῖ ἡ μελέτη αὐτή νὰ γίνεται προσεκτικά καί επιλεκτικἁ, ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν μέλισσα, ἡ ὁποία λαμβάνει ἀπὸ τὰ ἄνθη μόνο ὅ,τι τῆς χρειάζεται γιὰ νὰ φτιἁξῃ τὸ μέλι. 
Ὁ Μέγας Βασίλειος, Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ἔγραψε ἕνα περίφημο κείμενο μέ Θέμα πῶς οἱ νέοι μποροῦν νά ώφεληθοῦν ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα. ᾽Εκεῖ παραθέτει παραδείγματα ἤθους ἀπὸ τὸν βίο μεγάλων μορφὡν τῆς Ἀρχαιότητος. Μεταξὺ ἄλλων παρουσιάζει θετικὰ παραδείγματα ἐγκρατείας ἀπό τον βίο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ σπουδαίου αὑτοῦ τέκνου τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας. 
Ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὸ Θεολόγος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπὀλεως, ἐκφωνώντας Ἐπιταφιο Λόγο πρός τόν καλό του φίλο Μέγα Βασίλειο, υπογραμμίζει ὅτι τό σπουδαιότερο ἀγαθό γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ Παιδεία, ἡ μόρφωση. Προσθέτει ἐπίσης ὅτι παράλληλα μὲ τὴν ἑκκλησιαστική παιδεία, τά χριστιανικά γράμματα δηλαδή, πρέπει οἱ νέοι νά γνωρίζουν καί τῆ σοφία πού ἔρχεται ἔξω ἀπὸ τὸν ναό (ἔξωθεν ἠ θύραθεν παιδεία) ὲννοώντας τά κλασικἁ κείμενα τῶν Ἀρχαίων Ελλήνων. 
Στην Ἀντιόχεια τῆς Συρίας ἔζησε ὁ Ἀγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος͵ ὁ ὁποῖος ἔφτασε μέχρι τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Η πατρίδα του τότε ῆταν σημαντικό κέντρο ἑλληνικῆς Παιδείας. Σπούδασε τή ρητορική καί τή νομικὴ, ἀλλά ἀφοσιώθηκε στήν Ἐκκλησία. Οἱ ἀπόψεις του γιά τήν παιδαγωγική εἶναι διαχρονικές καί ὲπίκαιρες καί διδάσκονται σήμερα, μετα ἀπό τόσους αἰῶνες, σὲ κορυφαία πανεπιστἡμια ἐντός καί ἐκτός Ελλάδος. 
Οἱ Τρεῖς Ἰερἁρχες ἀγωνίσθηκαν γιὰ μιὰ Παιδεία, ἡ ὁποία δέν Θά προσφέρει ἁπλῶς τεχνική καί ὲπαγγελματική κατάρτιση, ἀλλά θὰ εἶναι διδασκαλία γνώσεων καί ἤθους, ὥστε ἡ μόρφωση νά ἀποβαίνει οὐσιαοτικἁ σέ διαμόρφωση χαρακτήρων. Πίστευαν σέ Παιδεία προσανατολισμένη στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο. Σέ σχολεῖο, τό ὁποῖο θά διδάσκει τή φιλανθρωπία, τὀν σεβασμὸ σὲ κάθε ἀδύναμο καί πάσχοντα ουνἁνθρωπο, τήν ἐλευθερία πού συνδυάζεται μέ ὑπευθυνότητα, τόν ὑγιῆ καί ἀφανἀτιστο πατριωτισμό. 
Ἀγαπητά μας παιδιά, σᾶς εὐχόμαστε καλή πρόοδο καί σᾶς καλοῦμε νά γνωρίσετε τὰ κείμενα καί τή σοφία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νά τούς ἔχετε ὡς πρότυπα στή ζωή σας, μέσα ἀπό οὐσιαστική μελέτη, καί νἀ Θυμᾶστε ὅτι σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι νὰ γίνετε ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ σφαιρική γνώση, χρήσιμοι για τήν κοινωνία, τὴν πατρίδα καί τἠν Ἀνθρωπότητα. 
Το μέλλον θὰ εἶναι καλύτερο ἄν φωτισθοῦμε ὅλοι ἀπὸ τὰ νάματα καί τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

Με πατρικἐς εὐχὲς καί ἀγάπη. 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟYΣ ΙΕΡΑΣ ΣΤΝΟΔΟY