23 Νοε 2018

Έρανος Αγάπης 2018


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Η μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλησιάζει. Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ ἑτοιμαζόμαστε νὰ γιορτάσουμε τὸ γεγονὸς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως ποὺ συγκλόνισε τὴν ἱστορία καὶ συμφιλίωσε τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ. ῾Ο Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος, γιὰ νὰ δώσει τὴν εὐκαιρία τῆς θεώσεως στὸν κάθε ἄνθρωπο, τὴν δυνατότητα νὰ μπολιάσει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καὶ ζωή του μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ. 
   Παρὰ τὸν κοσμικό της χαρακτήρα, ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι κυρίως πνευματική. ᾿Αλλὰ καὶ παρὰ τὴν πνευματική της ἔκφραση ἔχει καὶ πλούσιο κοινωνικὸ περιεχόμενο. ῾Ο Θεὸς δὲν ἔρχεται ἀνάμεσά μας μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἑνώσει μαζί Του, ἀλλὰ ἔρχεται καὶ γιὰ νὰ μᾶς συνδέσει μεταξύ μας. Αὐτὸ σημαίνει «ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ Χριστούγεννα θεωροῦνται ὡς ἡ γιορτὴ τῆς ἀγάπης. 
   Ἔμπρακτη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀγάπης ἀποτελεῖ καί ἡ διεξαγωγή τοῦ ἐτησίου Ἐράνου Ἀγάπης ἀπό τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος ἐφέτος θά διεξαχθεῖ τό τριήμερο 24, 25 καί 26 Νοεμβρίου 2018.
    Τά ἔσοδα τοῦ Ἐράνου θά διατεθοῦν ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν στήριξη τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἀνέργων, τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων σπουδαστῶν καί μαθητῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας ὡς καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Βοιωτικῆς Ἐκκλησίας.
    Γνωρίζω τίς ὑπάρχουσες οἰκονομικές δυσκολίες ὅλων σας, σᾶς παρακαλῶ ὅμως θερμά καί σᾶς προτρέπω πατρικά νά συνδράμετε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας τήν προσπάθειά αὐτή πού ἀφορᾶ συνανθρώπους μας πού δέν μποροῦν νά βοηθήσουν τόν ἐαυτό τους.